Rămâi alături de noi   facebook logo youtube logo twitter logo
buzznews logo

Prefectura Cluj ataca in contencios administrativ hotararile CJ Cluj care vizeaza conducerea Aeroportului Cluj

Stiri din Cluj 16 Octombrie 2017, 16:38
Spune-ti parerea

Prefectura Cluj a informat ca a atacat in contencios administrativ hotararile Consiliului Judetean Cluj care vizeaza exercitarea conducerii executive la Aeroportul Cluj. Inainte de a va prezenta comunicatul mai tehnic al Prefecturii Cluj, iata faptele, pe scurt:  Expertul in aviatie David Ciceo, director al Aeroportului Cluj, a aflat a doua zi dupa ce a sarbatorit 2 milioane de pasageri in 2017 alaturi de presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, ca din 17 octombrie isi va pierde functia. Noul consiliu de adminstratie stabilit prin hotarare a consiliului judetean urma sa preia conducerea executiva pana la organizarea unui concurs. Apropiat al lui Tise si presedinte al CA, Mircea Avram ar fi urmat sa coordoneze activitatea aeroportului din 17 octombrie, insa omul a realizat probabil ca palaria ii este e cam mare si a batut in retragere. Ulterior CA a cerut ca insrtitutia sa fie condusa de aceeasi echipa pana la concurs. Asa a revenit CJ Cluj asupra deciziei anterioare, lasand la latitudinea CA numirea interimara a unei conduceri pana la organizarea unor concursuri pe posturile de executie. Ulterior, Aeroportul Cluj vine cu propriile precizari pe aceasta tema, aratand ca niciuna dintre cele doua decizii ale CJ Cluj nu ar fi in armonie cu OUG nr. 109/2011. Prefectura pare sa ii dea dreptate. Va prezentam comunicatul de presa al institutiei:

Prefectura ClujUrmare a exercitării controlului de legalitate asupra Hotărârilor Consiliului Judeţean Cluj nr. 220 din 22.09.2017 şi nr. 235 din 9.10.2017, în temeiul prevederilor art.123 alin.5 din Constituţia României, precum şi a prevederilor art.19 alin.1 lit. e) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, s-au constatat o serie de elemente de nelegalitate ale celor două acte administrative, după cum urmează:

1. Prin H.C.J. nr. 220/22.09.2017 privind numirea Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” R.A.:

- sunt numiţi administratorii neexecutivi în Consiliul de Administraţie al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” R.A.;

- se constată încetarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii;

- se stabileşte totodată faptul că, începând cu data de 17.10.2017 Consiliul de Administraţie va asigura conducerea executivă. De asemenea, se stabileşte că atribuţile directorului general al Aeroportului vor fi exercitate de către Consiliul de Administraţie.

HCJ nr.220/2017 încalcă nu doar o serie de reglementări interne, dar şi reglementările europene referitoare la cerinţele tehnice şi procedurile administrative. Astfel:

- nu au fost respectate dispoziţiile referitoare la adoptarea hotărârilor de Consiliul Judeţean. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi şi publicat abia ulterior convocării Consiliului Judeţean. Or, raportat la dispoziţiile art. 166 alin (3) şi ale art. 168 alin. (1) din Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean, realizarea procedurilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre primite, cu excepţia celor cu caracter normativ se face prin publicare pe site-ul propriu şi afişare la sediu, într-un spaţiu accesibil publicului, de îndată, dar nu mai târziu de data convocării Consiliului Judeţean în şedinţă publică, iar convocarea Consiliului Judeţean în şedinţe ordinare se face în scris, prin intermediul secretarului Judeţului Cluj, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor respective.

- au fost încălcate dispoziţiile din materia conflictului de interese. Mai exact,

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Tişe Alin Păunel, avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, întrucât acesta a formulat declaraţia privind abţinerea de la promovarea, deliberarea şi votarea proiectului de hotarâre. În realitate, lecturând procesul verbal încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 22 septembrie 2017, se pot observa intervenţiile directe ale domnului preşedinte.

- Consiliul Judeţean Cluj nu a avut competenţă în emiterea HCJ nr. 220/22.09.2017. Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, competenţele Consiliului Judeţean în calitate de autoritate tutelară se raportează la membrii consiliului de administraţie, aceste atribuţii nevizând şi directorii unei regii autonome.

- au fost încălcate dispoziţiile Regulamentului UE nr. 139/2014 al Comisiei Europene de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri. Astfel, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca fiind un aerodrom, trebuie certificat în conformitate cu dispoziţiile

Regulamentului UE nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor

administrative referitoare la aerodromuri. Autoritatea Aeronautică Civilă

Română (AACR) a emis Certificatul de Aerodrom nr. RO-07/11.07.2017 pentru

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca. Mai mult, AACR arată că

certificatul de aerodrom este emis şi în considerarea calităţii managerului

responsabil şi a sistemului de management al aeroportului. Astfel, pentru

eliberarea Certificatului de aerodrom, Aeroportul a trebuit sa facă dovada că

persoanele desemnate la nivelul conducerii îndeplinesc cerinţele prevăzute în

Regulamentul UE nr. 139/2014, cerinţe obligatorii, subsecvente emiterii şi

menţinerii valabilităţii Certificatului de Autorizare a Aeroportului. În

consecinţă, având în vederea complexitatea activităţii aeroportuare, persoanele

care alcătuiesc sistemul de management al aerodromului trebuie să

îndeplinească condiţii specifice de competenţă profesională.

Potrivit Regulamentului „orice schimbare care afectează condiţiile

certificatului, baza de certificare şi echipamentele esenţiale pentru siguranţă ale

aerodromului şi afectează, în mod semnificativ, elementele sistemului de

management al operatorului de aerodrom, necesită aprobarea prealabilă din

partea autorităţii competente”. Din acest punct de vedere consecinţele HCJ sunt

nefaste, deoarece pune în discuţie însăşi valabilitatea Certificatului de aerodrom,

riscându-se astfel desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Aeroportului Cluj.

- au fost nesocotite dispoziţiile legale în vigoare referitoare la separarea

funcţiei de administrare şi funcţiei de conducere. Astfel, OUG nr. 109/2011

stabileşte că „prin actul de înfiinţare sau, ulterior înfiinţării, prin decizie a

autorităţii publice tutelare se poate stabili dacă atribuţiile de conducere executivă

a regiei autonome pot fi delegate de Consiliul de administraţie unuia sau mai

multor directori”. Cu toate acestea, textul nu permite ca regia să funcţioneze doar

cu Consiliul de administraţie, şi cu siguranţă nu autorizează autoritatea tutelară

în sensul stabilirii, în locul Consiliului de administraţie, dacă atribuţiile urmează

sa fie delegate sau nu unui director.

- HCJ nr. 220/22.09.2017 este nelegală şi din perspectiva faptului că

presupune schimbarea directorului general al Aeroportului Internaţional 

400094 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58

Telefon: +40-264-503300, +40-264-594888, fax: +40-264-591637

Web: www.prefecturacluj.ro, E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro

„Avram Iancu” Cluj, în lipsa avizului Ministerului Transporturilor, aviz cerut de

dispoziţiile art. 7 al Anexei 2 din HG nr. 398/04.08.1997 privind trecerea unor

regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

sub autoritatea consiliilor judeţene.

- au fost nerespectate prevederile cuprinse în HCJ nr. 46/28.02.2014

privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aeroportului Internaţional

„Avram Iancu” Cluj R.A; ale Codului Muncii precum şi ale OUG nr.109/2011,

raportate la încetarea contractelor individuale de muncă ale directorului general

adjunct, directorului executiv securitate, directorului tehnic, directorului

executiv comercial şi directorului executiv economic, precum şi revocarea

mandatului acordat directorului general.

2. Prin Hotărârea nr. 235/8.10.2017, Consiliul Judeţean Cluj

procedează la modificarea HCJ nr. 220/2017 privind numirea Consiliului

de administraţie al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A.

Astfel, se modifică aliniatul 2 al art.5 în sensul că, „se aprobă ca, pe

perioada cuprinsă între data de 17.10.2017 şi data numirii directorului general

ca urmare a aplicării procedurii de evaluare sau selecţie prevăzute de OUG

nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de

administraţie să delege atribuţiile de conducere executivă a Aeroprtului

Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A., unui director general provizoriu”.

 sunt încălcate prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi ale ale HCJ nr.84/2017;

 prin HCJ nr.235/2017 se încalcă în mod evident condiţiile stabilite în

contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat în

baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum se arată mai sus, până la data

finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director

general al Aeroportului.

În consecinţă, Prefectul judeţului Cluj a formulat acţiunea în contencios

administrativ având ca obiect anularea HCJ nr.220/2017 şi ale HCJ nr.235/2017.

Acţiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj sub nr. 7270/117/2017.

Pe de altă parte, potrivit contractului de mandat încheiat la data de

17.01.2013 între RA Aeroportul „Avram Iancu” Cluj-Napoca şi domnul Ciceo

David Ioan, director general, şi a actului adiţional nr.6 la contractul de mandat

(încheiat la data de 24.10.2016), prin care se completează Articolul 2 din

Capitolul II - Durata Contractului se completează cu un nou aliniat: „În situaţia în

care în care la sfârşitul mandatului nu se finalizează procedura de selecţie a

directorului general al aeroportului Internaţional „Avram Iancu”, ....., contractul

de mandat al directorului general se prelungeşte cu o perioadă de 8 luni, sau

până la data încheierii contractului cu noul director general”.

2. Potrivit adresei nr.28454/28455/28585/3.10.2017 întocmită de

Consiliul Judeţean Cluj – Direcţia Juridică, transmisă Aeroportului Internaţional 

400094 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58

Telefon: +40-264-503300, +40-264-594888, fax: +40-264-591637

Web: www.prefecturacluj.ro, E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro

„Avram Iancu” Cluj RA şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj,

înregistrată sub nr.16572/5.10.2017:

„Doar mandatul Directorului general încetează la data încetării mandatului

Consiliului de administraţie provizoriu, în condiţiile Hotărârii Consiliului

judeţean Cluj nr.84/2017”.

Conform HCJ nr.84/2017, art.5: „ În cazul în care, pe perioada mandatului

consiliilor de administraţie precizate la art.1, art.3 şi art.4 (n.n. la Aeroportul

Internaţional „Avram Iancu” RA) devin vacante posturi de directori la

întreprinderile publice în cauză, respectiv expiră durata contractelor de mandat

ale acestor directori, consiliile de administraţie respective pot numi directori

provizorii pe un mandat care expiră la data la care expiră şi mandatul consiliilor

de admnistraţie în cauză”.

3. HCJ nr.235/9.10.2017 încalcă prevederile art.21 alin.3 şi ale art.64² alin.1

din OUG nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

Astfel: art.21 alin.3 stabileşte:

«Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, conform legii,

în condiţiile stabilite în contractul de mandat…»

Iar art. art.64² alin.1 prevede că: „În cazul în care au fost delegate atribuţii

de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de

director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administraţie poate

desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie,

potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Durata mandatului este de

4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la

maximum 6 luni.”

Concluzii: prin HCJ nr.235/2017 se încalcă în mod evident condiţiile

stabilite în contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat

în baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum am arătat mai sus, până la data

finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director general al

Aeroportului.

4. În plus, Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.235/2017 este un act

administrativ subsecvent Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.220/2017.

În consecinţă, apreciem că ne aflăm în prezenţa unei aplicaţii a principiului

accesorium sequitur principale, deoarece soarta actului accesoriu/subsecvent

(în speţă HCJ nr.235/2017) urmează soarta actului principal (în speţă HCJ

nr.220/2017).

 Pentru considerentele expuse, vă solicităm respectuos admiterea

acţiunii, astfel cum a fost formulată şi pe cale de consecinţă, să dispuneți:

- anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.220/22.09.2017;

- anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 235/9.10.2017.

Precizăm că prezenta acţiune este promovată în termenul legal instituit de

art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 

400094 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58

Telefon: +40-264-503300, +40-264-594888, fax: +40-264-591637

Web: www.prefecturacluj.ro, E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro

completările ulterioare. Vă rugăm de asemenea, să constataţi incidenţa

prevederilor art. 7 alin. (5) din acelaşi act normativ.

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Legea nr.554/2004,

prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru, iar în conformitate cu

prevederile art.3 alin.3 din acelaşi act normativ, prevederile actelor

administrative atacate sunt suspendate de drept.

În drept: art. 1, 3, 8, 7, 14 din Legea nr. 554/2004, art. 1, 3, 5, 18, 21, 23 din

OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul UE

nr. 139/2014 al Comisiei europene, Codul Muncii, HG nr. 46/28.02.2014;

 În probaţiune, s-au anexat, în copie, următoarele documente:

1. HCJ nr.220/22.09.2017 împreună cu toate actele care au stat la baza

adoptării acesteia;

2. HCJ nr.235/9.10.2017 împreună cu toate actele care au stat la baza

adoptării acesteia;

3. HCJ nr.84/2017;

4. Adresa nr.11503/9.10.2017 a Aeroportului Internaţional „Avram Iancu”

Cluj, înregistrată sub nr. 16956/9.10.2017, împreună cu actele anexate acesteia

(respectiv adresa nr.26488/26500/9.10.2017 a Autorităţii Aeronautice Civile

Române cu anexele aferente acesteia).

5. Adresa nr. 28454/28455/28585/3.10.2017 întocmită de Consiliul

Judeţean Cluj –Direcţia Juridică, transmisă Aeroportului Internaţional „Avram

Iancu” Cluj RA şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj, înregistrată sub

nr.16572/5.10.2017;

6. Contractul de mandat şi actele adiţionale încheiate între RA Aeroportul

Internaţional Cluj şi d-l director general Ciceo David Ioan.

Biroul de presă

16.10.2017

Dacă ţi-a plăcut acest articol, urmăreşte BUZZNEWS pe FACEBOOK!

Taguri: prefectura , aeroportul cluj , contencios

Spune-ti parerea

Din aceeasi categorie

restricții eliminate: cluj-napoca va avea din nou magazine deschise până la ora 21.00 de luni până joi
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va decide eliminarea unor restricții la Cluj-Napoca, a anunțat prefectul Tasnádi István-Szilárd, după ce ...citeste tot
cluj-napoca, rată de infectare de peste 8 la mie
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori în Cluj-Napoca la data de 7 aprilie pentru perioada 21 martie-3 aprilie ...citeste tot
obișnuiești să zbori de pe aeroportul cluj? află de la directorul david ciceo care sunt noile destinații
La sfârșitul lunii aprilie, ar urma să fie disponibile zboruri către șapte destinații suplimentare de pe Aeroportul Cluj iar compania ...citeste tot

Comentarii

Nu exista nici un comentariu pentru aceasta stire.

Comentează

Adresa de e-mail nu va fi publicată
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Nume Email Mesaj 8 + 2 = .... (in litere)

Editorial

Raul Chis

Nu știm dacă această afirmație are la bază un audit intern pe resurse umane, care să releve eficiența fiecărui post în raport cu costurile, sau ...

Claudiu Padurean

În al doilea rând, numirea unui prefect provenit din UDMR a stârnit valuri în PNL Cluj. Primarul Clujului, Emil Boc, și-a declarat supărarea în direct, ...

Adrian Titus

Gașca Zurli a făcut un moment dedicat acestei mascote – un cântecel drăguț despre cum avem nevoie de șervețele la masă. Asta după ce la ...

Bianca Padurean

Sunt patroni care se baricadează în vilele lor (nu mă înțelegeți greșit, nu spun asta cu mânie protelatară a unui locatar la bloc), dar își ...

Vlad Pintea

Însă odată ce urnele s-au închis, imediat s-a deschis sezonul de "pus cenușă în cap", mulți arătându-se scârbiți că au fost puși în situația unei ...

Stiri pe scurt

S-a prelungit termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real
Makers Cafe, prima cafenea 3D din Cluj
Primăria va elibera 3.500 de carduri noi de utilizator pentru sistemul de bike sharing
Sănătatea florilor: sfaturi de la specialiști
Primaria Floresti ofera o ambulanta ISU Cluj
Se închide circulația pe podul Porțelanului
Clujul va găzdui principalul eveniment al Comitetului European al Regiunilor în 2019
Ediţie Specială DIECE - Reverberaţiile totalitare din Europa Centrală şi de Est
Managerii de la BRD, Bitdefender, Bosch și Emerson, invitații speciali ai conferinței „Putere prin oameni”
Lucrările de modernizare a drumului județean Gilău–Someșu Rece–Mărișel–DN 1R, în faza de asfaltare

Ultima ora

RESTRICȚII ELIMINATE: Cluj-Napoca va avea din nou magazine deschise până la ora 21.00 de luni până joi
Grant capital de lucru – Alepanere SRL
IMAGINI TULBURĂTOARE de la ATI: Mulți pacienți ajung târziu la spital, deși aveau simptome sugestive
Premierul Cîțu anunță relaxarea restricțiilor de Paște
Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, aprobate de Guvern
Cluj-Napoca, rată de infectare de peste 8 la mie
Obișnuiești să zbori de pe Aeroportul Cluj? AFLĂ de la directorul David Ciceo care sunt noile destinații
EXTINDERE: Clujenii de la Eco Garden Construct au deschis un garden center la Sibiu
Premierul Cîțu înființează un comitet interministerial care să ia măsuri de revenire la normalitate din 1 iunie
ENDAVA a achiziționat compania americană LEVVEL LLC

Integritatea este definită de principiile pe care le respecți indiferent de situație și context. Setul de valori promovat de o ... citeste tot

Un gulas la ceaun pregatit dupa o reteta ungureasca transmisa prin viu grai in Ardeal. citeste tot

Directorul general al Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, David Ciceo, a vorbit la Via Cluj TV în emisiunea lui Raul Chiș  despre ... citeste tot

Mii de mașini ar putea tranzita pădurea Hoia-Baciu după ce se va construi un nou cartier în zona Donath Park. citeste tot

Parteneri

Te invitam sa tinem legatura si prin Facebook